Verzeichnis der Institutionen / Einrichtungen

zum Seitenanfang
Americká Jednota Československých Inženýrů v Chicagu Amerikanischer Verein tschechoslowakischer Ingenieure in Chicago
Associace akademických architektů Assoziation akademischer Architekten
zum Seitenanfang
Blok architektských pokrokových spolků Block fortschrittlicher Architektenvereine
zum Seitenanfang
Česká Akademie císaře Františka Josefa pro vĕdy, slovesnost a umĕní Tschechische Franz-Josef Akademie für Wissenschaften, Sprache und Kunst
Česká matice technická Tschechischer technischer Stiftungsfond
Česká společnost národohospodářská Tschechische volkswirtschaftliche Gesellschaft
Československá normalisační společnost Tschechoslowakische Normalisierungsgesellschaft
Československá obec sokolská Tschechoslowakische Sokol-Gemeinde
Československý svaz pro výzkum a zkoušení technicky důležitých látek a konstrukcí Tschechoslowakischer Bund für die Erforschung und Prüfung technisch bedeutender Materialien und Konstruktionen
Český polytechnický ústav král. Českého Tschechisches polytechnisches Institut des Königreichs Böhmen
Český zemský spolek pro reformu bytovou v království Českém Böhmischer Landesverein für Wohnreform im Königreich Böhmen
Čsl. výbor pro postavení vzorné školy ve francouzském zpustošeném území Tschechoslowakischer Ausschuß zur Errichtung einer Musterschule im verwüsteten französischen Gebiet
zum Seitenanfang
Družstvo českého divadla v Olomouci Genossenschaft des tschechischen Theaters in Olmütz
zum Seitenanfang
Evangelická církev augsburského vyznání v Trnavĕ Evangelische Kirche des augsburger Bekenntnisses in Trnava
zum Seitenanfang
Jednota pro dostavĕní chrámu sv. Víta Förderkreis zur Fertigstellung des Veitsdomes
Jednota pro péči hospodářskou a kulturní na levné obytné domy Einheit der wirtschaftlichen und kulturellen Fürsorge für billige Wohnhäuser
zum Seitenanfang
Klub architektů Klub der Architekten
Klub "Mladá Praha" Klub "Jungprag"
Klub technických úředníků král. hlav. města Prahy Klub technischer Beamter der königl. Hauptstadt Prag
Klub za Novou Prahu Klub für Neuprag
Klub za Starou Prahu Klub für Altprag
Komitét pro postavení pomníku Jana Amose Komenského v Amsterodamu Komitee zur Errichtung des J. A. Komenský Denkmals in Amsterdam
Komora architektů Architektenkammer
Kruh umĕlců a průmyslníků v Praze Künstler- und Industriellenkreis in Prag
zum Seitenanfang
Levá fronta Linke Front
Libercké Veletrhy Reichenberger Messen
zum Seitenanfang
M.A.P. Masarykova Akademie Práce Masaryk-Akademie der Arbeit
Mĕšťanská Beseda Bürgervereinigung
Mĕstská rada Stadtrat
Mĕstská školní rada Städtischer Schulrat
Ministerstvo veřejných prací Ministerium für öffentliche Arbeiten
Ministerstvo veřejného zdravotnictví Gesundheitsministerium
Ministerstvo vnitra Innenministerium
Ministerstvo kultu a vyučování Ministerium für Kultur und Erziehung
Ministerstvo spravedlnosti Ministerium für Rechtswesen
Ministerstvo obchodu Ministerium für Handel
Ministerstvo železnic Ministerium für Eisenbahnwesen
Ministerstvo orby Ministerium für Ackerbau
zum Seitenanfang
Národní Jednota Podšumavská Niederböhmische Nationaleinheit
Nĕmecký polytechnický ústav král. Českého Deutsches polytechnisches Institut des Königreichs Böhmen
zum Seitenanfang
Obecní úřad Gemeindeamt
Obecní výbor Gemeindeausschuß
Obec umělecké tvorby na Moravě Gemeinde der künstlerischen Tätigkeit in Mähren
Obchodní a živnostenská komora v Praze Handels- und Gewerbekammer in Prag
Odbor lidových staveb při Národopisné společnosti československé v Praze Bereich Volksbauten bei der ethnographischen tschechoslowakischen Gesellschaft in Praha
Okresní výbor Bezirksausschuß
Osvětový svaz Verband für Volksbildung
zum Seitenanfang
Poradní sbor pro otázky hospodářské při ministerstvu průmyslu obchodu a živností Beratendes Gremium für Wirtschaftsfragen beim Industrie- und Handelsministerium
Pozemkový úřad Grundstückamt
Pracovní sbor architektů a stavitelů v Praze Arbeitskreis der Architekten und Baumeister in Prag
zum Seitenanfang
Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze Verein zur Denkmalserrichtung für B. Smetana in Prag
Sdružení mor. umělců Vereinigung mährischer Künstler
Sdružení Stavební tvorby Vereinigung für Baugestaltung
Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v RČS Vereinigung hochschulgebildeter Frauen in der Tschechoslowakei
Skupina architektů při Spolku inženýrů a architektů Architektengruppe beim Ingenieur- und Architektenverein
Soupisná komise pražská Prager Dokumentationskommission
Společenstvo stavitelů Gesellschaft der Baumeister
Společnost architektů Architektenvereinigung
Společnost národopisného musea československého Gesellschaft des ethnographischen tschechoslowakischen Museums
Společnost přátel starožitností českých Freundeskreis der Altertümlichkeiten Böhmens
Společnost pro bytové hospodářství Gesellschaft für Wohnwirtschaft
Spolek československých inženýrů Verein tschechoslowakischer Ingenieure
Spolek posluchačů architektury Verein der Architekturhörer
Spolek pro reformu bytovou Verein für Wohnreform
Spolek pro veřejné zdravotnictví Verein für öffentliches Gesundheitswesen
Spolek pro zbudování a udržování divadla ve Vysokém Mýtě Verein für Errichtung und Pflege des Theaters in Hohenmauth
Spolek pro zbudování pomníku 1. presidentu republiky Verein für Errichtung des Denkmals für den 1. Staatspräsidenten
Spolek pro postavení a udržování výstav. pavilonu v Mor. Ostravě Verein zur Errichtung und Pflege des Ausstellungspavillons in Mähr. Ostrau
Správní komise Verwaltungskommission
Státní památkový úřad Staatliches Denkmalpflegeamt
Státní regulační komise pro hlavní město Prahu a okolí Staatliche Regulierungskommission für die Hauptstadt Prag und Umgebung
Stavební a bytové družstvo inženýrů Bau- und Wohngenossenschaft der Ingenieure
Stavební úřad magistrátu hlav. města Prahy Bauamt des Magistrats der Hauptstadt Prag
Svaz československého Díla Tschechoslowakischer Werkbund
Svaz českých zemí Bund böhmischer Städte
Svaz Osvětový Bund für Volksbildung
Svaz social. architektů Bund sozialistischer Architekten
Svaz živností stavebních Bund des Baugewerbes
Syndikát výtvarných umělců Syndikat bildender Künstler
zum Seitenanfang
Technická komise československé vlády Technische Kommission der tschechoslowakischen Regierung
Tělocvičná jednota Sokol Turnverein Sokol
zum Seitenanfang
Umělecko-stavební komise Baukünstlerische Kommission
Ústav pro stavbu měst při M.A.P. Städtebauinstitut bei M.A.P.
Ústředí architektů Zentrum der Architekten
Ústřední jednota pro reformu bytovou Zentralverein für Wohnreform
Ústředna společenstev stavitelů Zentrale der Baumeistergesellschaften
zum Seitenanfang
Zemědělská Jednota Československé republiky Lanwirtschaftlicher Verein der Tschechoslowakischen Republik
Zemská politická správa v Brně Politische Landesverwaltung in Brno
Zemský správní výbor Landesverwaltung
Živnostensko-řemeslnická Beseda Gewerblicher und handwerklicher Verein